• پس از رییس‌کل بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید: رشد اقتصاد در پایان امسال مثبت خواهد شد. برآورد بازوی تحقیقی مجلس نشان می‌دهد: اقتصاد ایران در پاییز امسال از رکود خارج شده است