• دو نکته قابل تاکید در این خبر آن است که نویسنده نامه روحانی بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را تشریح کرده و نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده و نه تایید آن.