• تولیدکنندگان واکسن ایرانی کرونا چه شرکت‌هایی هستند؟
    به نظر می‌رسد اگر شرکت‌های تولیدکننده احتمالی در بورس پذیرفته شده‌اند باید گزارش افشا منتشر کنند
    گفته شده شفافارمد و بیوسان از زیرمجموعه‌های برکت و البرز احتمالا این واکسن را تولید خواهند کرد، اما آیا این شایعه صحت دارد؟