• نتایج نظر سنجی جالب ایسپا درباره دوگانه سلامت و معیشت

    طبق این نظرسنجی «مردان و جوانان» بیشتر در مورد «معیشت» دغدغه دارند اما دغدغه اصلی «زنان و سالمندان»، موضوع «سلامت» است
    در کل ۵۲ درصد مردم فارغ از جنسیت و سن و سال، دغدغه معیشت و ۴۸ درصد آنان دغدغه سلامت دارند