• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/09/17 ساعت 20:24

    با نگاهی به سایر کشورها می‌بینیم چالش‌های خلاقانه‌ای وجود دارد که بخشی از آن نقش تربیتی دارد.
    به عنوان مثال کمک به نیازمندان و یا سرکشی و خرید اقلام مورد نیاز سالمندان توسط جوانان و یا مواردی که بتواند کمکی باشد برای دلگرمی آنها در این بحران اقتصادی و گرانی‌ها.