• آیا در چند روز آینده شاخص قدرت عبور از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را دارد؟
    این‌روزها در #بورس پول هست اما تردید هم هست؛ کدام‌یک غلبه می‌کند؟