• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1399/09/15 ساعت 14:31

    جهانبگلو به من گفت از این سعیدی سیرجانی خوشم نمی‌آید. خلیل ملکی را هم دوست نداشت. تعریف می‌کرد که پس از انشعاب خلیل ملکی و جلال از حزب یک بار‌ در میدان فردوسی یک سیلی به صورت جلال زده!


    به نقل از بابک احمدی در گزارش علی بزرگیان از زندگی امیرحسین جهانبگلو | #اندیشه_پویا ۷۰

    :::