• #محمد_ملکی منتقد روحانیت پرستی بود. روحانیت پرستی یعنی«در مقامی فوق چون و چرا قراردادن روحانیت».نقد روحانیت پرستی به معنای روحانیت ستیزی نیست. روحانیان،بخشی از قدرت و بخشی از شارحان مذهب اند و اگر آنان را از آن جهت که در قدرت و شارح مذهب اند فوق چون و چرا بدانیم،دچار شرک شده‌ایم.