• شما ببین دنیای این دست از افراد چه شکلی می‌تونه باشه!
    به روغن بنفشه اعتماد دارن، اما به شرکتی که در یک حوزه( حالا چه خوشتون بیاد و چه نه) موفقیت علمی داشته نه!