• اسماعیل معلولیت جسمی وحرکتی شدید دارد ازمشکلی می‌گوید که بسیاری ازمعلولان ایرانی دارند.نامناسب بودن وسایل حمل‌و‌نقل عمومی برای معلولان باعث شده آنها نتواننداز این وسایل استفاده کنند.او می‌گوید:فاصله بین اتوبوس و ایستگاه‌ها زیاد است و بارهادر این فاصله افتاده‌ام وآسیب جدی دیده‌ام