• مشکلی که پارسای ۱۴ ساله در رفت و آمد شهرى دارد شبیه مشکل بسیاری از معلولان حرکتی ایرانی است. یک سالی است که آسانسور پل عابر نزدیک خانه آنها خراب شده و به همین دلیل او به سختی رفت و آمد می‌کند. زندگی آنها با کمک‌هزینه‌ای که بهزیستی پرداخت می‌کند به سختی می‌گذرد‌.