• جدا از بحث کسری بودجه در سال آینده، یک‌ پرسش مهم پیش میاد؛ اگر دولت بخواد طرح پیش‌فروش نفت در داخل را درقالب عرضه اوراق عملی کنه چه بر سر بازار سهام میاد؟ آیا اوراق نفتی؛ بورس را از تیررس پول‌های داغ خارج می‌کند؟