• اصولگرایان مجلس به جای حل مشکل مردم،در برابر کانون اصلی قدرت زانو زده‌اند و تسلیم اقتدار و شعار شده‌اند.در کتاب «تنهایی پرهیاهو»جمله‌ای دیدم که دقیق و مطابق حال آنان است. جمله این است«خودت را جمع و جور کن آدم حسابی! کرنش در برابر دیگران و زانو زدن،دور از کرامت و شان انسان است».