• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/09/11 ساعت 00:42

    برای اولین بار در تاریخ آمریکا،
    پست‌های روابط عمومی دولت بایدن و هریس به طور کامل به زنان اختصاص یافته است.