• این کار جنایت نیست؟ این پدر و مادرها نباید دستگیر بشن؟ جاهلان روان پریش!