• عمق «آنی ور و آنی‌تایم»به اینجا رسید که استاد به خاطر اینکه نماینده هم رشته ما بوده و ارشد علوم سیاسی داشته اما اینچنین حاشا از این رشته وکالت مردم رو بر عهده گرفته؛گفت از ۶ تا منبع درسی و تحقیق و خلاصه کتابش کوتاه نمی‌آد. یکی دیگه سوادش به تحصیلاتش نمی‌خوره ما باید جواب پس بدیم