• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/09/07 ساعت 11:12

    حرف درستیه. به قول مرحوم نطقی پدر روابط عمومی ایران، هر مدیریتی سزاوار روابط عمومی ای است که دارد.