• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/06 ساعت 13:22

    این چند روز که دارم فیلم‌های هری پاترو می‌بینم از این دنیا و کرونا و مشکلات و همه چی‌ش کنده شدم‌. برگشتم به نوجوانی و انتظار برای آمدن جلدهای جدید. اون موقع فروم‌های اینترنتی و … هم نداشتیم با بقیه شریک بشیم. خودمون بودیم و جادوی عجیب کتاب‌های پیش رومون.
    ادبیات، ادبیات عزیز