• برادر نوجونم گفت«من تنها کسی هستم که نسل پدربزرگ رو می‌تونم ادامه بدم،بقیه نوه‌ها از دخترها هستن و بچه صدف هم نسل دیگری رو ادامه می‌ده پس من رو باید بیشتر دوست داشته باشه»همه‌معترض حرفش شدیم اما اینکه هنوز آموزش درستی ندیده حتما تقصیر خودمون بوده.
    تغییر از خود خود ما شروع می‌شه