• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/05 ساعت 14:57

    البته که حتما خانواده هم در شکل گیری ما تاثیر داره‌. همان‌طور که سیستم آموزش‌‌وپرورش و رسانه و … اصلا من تقلب می‌کنم چون مدرسه و سیستم تست‌زنی و نمره‌نگیری جا می‌مونی این رو ازم می‌خواد، خوب هم می‌کنم