• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/05 ساعت 09:43

    این سه کتاب رو کانون تجدید چاپ کرده. شعرهایی برای کودکان رو م‌.آزاد گردآوری کرده، مجموع چند شعر کودکانه از شاعران مهم معاصر مثل نیما، فروغ، شاملو و …