• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/05 ساعت 15:21

    @Leon_boozer
    اینکه ما توی محاوره برای جمع بستن آبا، همزه رو تبدیل به د می‌کنیم چیه؟ قاعده زبان‌شناسیه یا غلط مصطلح؟ باید بنویسیم جد و آباش؟