• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/05 ساعت 09:53

    زنگ‌تفریح از پشت لپ‌تاپ به مبل نقل مکان کردم و دارم وسوسه می‌شم همین‌جا زیر پتو بمونم و کلاس رو با گوشی ادامه بدم. فقط مدرسه سفارش کرده خیلی باانرژی برین سر کلاس، یکجوری که چرت بچه‌ها پاره بشه.
    من چشمام داره می‌ره روی هم اما مجبورم که: نوجوااان ایرااانی سلااااااام