• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1399/09/04 ساعت 22:24

    #ایران امروز نیازمند استفاده از تک تک فرصتهاست! با اولویت یافتن #اقتصاد و هدف گیری #رشد #GDP مداوم! هر کاری که میتواند درامد سرانه را افزایش دهد را باید انجام داد! تازه در این حالت بعد از ٦ سال با ٨٪ رشد اقتصادی میرسیم به سال ١٣٩١! رقبا جلوتر هم رفته‌اند #ترکیه و #عربستان!