• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/04 ساعت 20:46

    برای چی از آدم می‌خوان جلسه یادآوری بشه؟
    این راه‌ها بهتر نیست؟
    ۱. تنظیم سیستم یادآوری گوشی ۲. خریدن تقویم و یادداشت کردن جلسات ۳. نوشتن یادداشت جایی جلوی چشم