• کم کم داره شخصیت حقیقی‌ام فراموشم می‌شه؛ انگار اول یک بدهکار بانکی ( از نوع وام‌های خرد) بودم که از قبلش اسم و فامیلی هم به دست آوردم.
    هشتگ زندگی سراسر وام، قسط، قرض و‌ بی پس‌ انداز!