• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/09/03 ساعت 22:55

    وسط هزارتا کار و فکر نشسته بودم و همزمان دوتا گوشی دستم بود و سه تا کار رو برنامه‌ریزی می‌کردم که همکارم گفت: مانتوت خیلی کوتاهه‌ها!

    دفعه بعد با پشت دست می‌زنم توی دهنش و تاکید می‌کنم دهنت خیلی گشاده‌ها، گل!