• شرکتی ژاپنی آنزیمی درست کرده که با تزریقش به گوسفندان، پشم‌شان را بجای چیدن یکجا مثل لباس در می‌آورند