• کار به جایی رسیده حاضریم مدیر دهن بین داشته باشیم به امید اینکه به دهن ادمهای خردمند نگاه کنه برای مدیر خود رای راه امیدی نیست