• سال گذشته ۶هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام دادیم؛ در ۶ماهه سال جاری؛ ۳۲هزار میلیارد تومان تامین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی انجام شده است./ دژپسند، وزیر اقتصاد