• از سریال دیدن هم خسته شدم دیگه، خوبای ماجرارو دیدم و رسیدم به بندتنبونی‌های ماجرا. باید یه فکر دیگه کنم برای گذروندن این روزوشبای خانه‌نشینی..