• ملتی که هنوز از چراغ قرمز رد می‌شن، توی جاده به پلیس رشوه می‌دن جریمه ننویسه، برای اومدن توی طرح ترافیک گل می‌مالن به پلاک و ازین قالتاق‌بازیارو چطور می‌خوای دوهفته بخاطر #کرونا بشونی توی خونه و مغازهاشون رو بسته نگهداری آخه؟
    دروتخته جورن اینجا و باقیش قصه‌بافیه