• حضور در کلاس‌های مجازی یک تجربه عجیب قرن بیست و یکی‌است.
    بیش از همه دوران مجبور به در خواندن و حضور در کلاس هستم؛ این در حالیست که دانشگاه نمی‌رم!