• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/09/02 ساعت 00:20

    نمی‌دانید که چه‌قدر ممنون هستم از حامدخان قدیری برای انتشار دوره‌ای که می‌توانست منتشر نکند.
    فهمنده، بخشنده و دانا.
    اگر لوگوس را شنیده باشید می‌دانید که این دوره‌ی آنلاین چه‌قدر شیرین است.