• بهومیل هرابال نویسنده اهل چک باور دارد که به دلیل آگاه بودن تا رنج هدفدار نکشیم و از پا در نیامده‌ایم جوهر واقعی خود را بروز نمی‌دهیم.این نکته،برگرفته از #انجیل است که می‌گوید: ما چون دانه‌های زیتون هستیم که تنها هنگامی جوهر خود را بروز می‌دهیم که بر اثر آگاهی در هم شکسته شویم.