• نه تنها بازیکنان که داوران و برخی مربیان هم از کمپین a red card to violence حمایت کرده‌اند. این کمپین را موسسه‌‌‌ای ایتالیایی و فعال در زمینه حقوق بشر به نام‌ WeWorld Onlus راه‌انداخته‌است.