• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/09/01 ساعت 23:54

    گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد: تأثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا در نقض حقوق مردم ایران در دوره همه‌گیری کرونا
    http://bit.ly/۳۵PQNDs