• منصوره شوشتری   ManShooshtari@

    1399/09/01 ساعت 12:02

    دبیر کل سازمان ملل متحد: یمن در معرض قحطی شدید و بی‌سابقه‌ای در چند دهه گذشته است که بدون انجام اقدامی عاجل جان میلیون‌ها انسان را خواهد گرفت …
    #یمن
    #Yemen
    #UNGeneraldirector