• دسته کلید خونه رو با وسایل دوستم پست کردم یک کشور دیگه و یک هفته‌است دارم از کلید زاپاس استفاده می‌کنم و دنبال کلیدهای اصلی می‌گردم؛ آیا دیگه وقتش نشده اون کاپ حواس جمعی رو به من بدید؟