• منافع تولید کننده مهم است یا وارد کننده ؟
    در وزارت صمت چه خبر است ؟
    رای بدوی در خصوص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی صادر می‌شود اما رفتار وزارت صمت با ترک فعل در اعتراض بموقع به رای بدوی دیوان عدالت اداری ،شبهه انگیز است !
    وزیر صمت باید در مجلس پاسخگو باشد

    #ترک_فعل