• تا نشستم تو #اسنپ از خستگی خوابم برد. در خونه که رسیدیم خودش بیدارم کرد. اومدم برم پایین یهو برگشتم بهش گفتم «منو بر گردون همونجا که سوار کردی»
    گفت «چیزی جا گذاشتین؟»
    گفتم «آره، ماشینم»