• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/28 ساعت 09:29

    پیشنهاد برای معلم‌های ادبیات ششم:

    در کتاب فارسی ششم از زبان معیار و زبان مادری حرف می‌زنه. پخش بخشی از فیلم باشو غریبه‌ی کوچک در کلاسم(جایی که باشو کتاب فارسی رو می‌گیره دستش و شروع می‌کنه خوندن) به درک این مفهوم خیلی کمک کرد. مخصوصا که از مفاهیمی مثل پذیرش دیگری هم حرف زدیم.