• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/27 ساعت 20:06

    چرا آدمها را در حوزه‌هایی آزمون میکنیم که از پیش میدانیم مردود خواهند شد؟
    در پی چه هستیم؟