• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/25 ساعت 01:08

    خط موشکو تو دستت نسل من خط کشی می‌کرد
    واسه انفجار قلبت شعر من خودکشی می‌کرد
    جعبه جعبه استخونو غم پرچمای بی باد
    کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد