• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/24 ساعت 15:52

    جامعه زنده که به بی حسی دچار نشده هر از چند گاهی ممکن است در واکنش، اعتراض کند لذا هم به انتقاد نخبگان باید مجال داد پیش از آنکه به اعتراض عموم بدل شود سپس آنکه در موارد مقتضی مجوز داد به تجمعات و جایگاه و محلی برای آنها مشخص کرد. محلی غیر متداخل با بازار و دانشگاه و مسیرهای اصلی