• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/24 ساعت 02:20

    این رشتو‌ را پارسال همین روزها نوشتم. در شرایطی که هم‌وطنان من توی خیابان‌ها گلوله می‌خوردند و اینترنت نداشتند.
    چه بد روزهایی بود!