• پدرام الوندی   pedi@

    1399/08/24 ساعت 01:59

    امسال در انتخابات آمریکا شرکت لیفت - شرکتی مشابه اوبر و #اسنپ- برای بردن رای دهنده‌ها به مرکز رای‌گیری تا پنجاه درصد تخفیف گذاشته بود: با این استدلال که حدود ١۵ میلیون رأی دهنده در دور قبل (٢٠١۶) به خاطر نداشتن وسیلۀ نقلیه رأی نداده بودند.