• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/24 ساعت 01:23

    به صورت جدی معتقدم بنزین باید گران می‌شد.
    به صورت جدی معتقدم این پنهان‌کاری موجب وارد شدن آن شوک به مردم شد.
    به صورت جدی معتقدم حکومت در آبان سال قبل اشتباه بزرگی کرد‌ که سال‌ها کشور هزینه‌اش را خواهد داد.
    #کدام_آبان ؟ آبان سال قبل!