• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/23 ساعت 01:24

    مسافر خسته‌ی من، بار سفر رو بسته بود
    تو خلوت آیینه‌ها به انتظار نشسته بود

    +افتاده توی سرم. انگار راهنمایی‌ام، پشت پنجره اتاقم یک کاج بلنده، روی ضبط سیاهم که کف اتاقه یک رومیزی پهنه، چسبیدم به شوفاژ و دارم مشق می‌نویسم.