• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/20 ساعت 20:43

    تخصص ندارم لذا به پزشک بودن ایشان و حضور د. زالی و اطلاع رئیس جمهور احترام میگذارم و به هر فرد متعهد حق میدهم در حد وسع، بکوشد.
    انتظارم به عنوان یک شهروند این است که اگر ریالی از بیت‌المال در این راه صرف شود، از اقدامات و نتایج، مطلع شوم، حتی اگر موفق هم نباشد.
    منتظر میمانم.